Rapport Ombudsman: verzoeker om handhaving proactief informeren over legalisatie

Fonny Krol-PostmaAlgemeen

Op 11 november 2021 schreef de Nationale Ombudsman over een kwestie omtrent handhaving en informeren van de verzoeker om handhaving.

De persoon die zich wendde tot de Natinale Ombudsman (hierna: Ombudsman) woont aan het water en was het ermee oneens dat zijn buren een nieuwe beschoeiing plaatsten in het water waaraan zij beiden wonen. Hiervoor was geen vergunning gevraagd. De situatie werd gemeld bij het Hoogheemraadschap (ook wel bekend als het waterschap). Wat deze verzoeker dus eigenlijk deed, was een verzoek om handhaving.

De verzoeker meldde zich nog een paar keer bij het Hoogheemraadschap. Na enige correspondentie met de handhaver van het Hoogheemraadschap, werd niet gerept over een vergunning. Circa een half jaar na het handhavingsverzoek zijn de walbeschoeiing en de schutting nog steeds aanwezig. De verzoeker meldt zich opnieuw en dan blijkt dat er een vergunning is verleend, én dat de bezwaartermijn van zes weken is verstreken. De verzoeker is ‘not amused’ en dient een klacht in. De verzoeker vindt dat hij op de hoogte had moeten worden gehouden.

De Ombudsman concludeert dat het Hoogheemraadschap juridisch niet verplicht is de verzoeker te informeren, maar dat het wel passender was geweest om de verzoeker wél te informeren. Daarbij wordt ook verwezen naar eerdere rapporten van de Ombudsman, onder andere ‘Informeren = publiceren’ uit 2019. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een rapport van de Ombudsman niet bindend is, maar dat hij wel veel gezag heeft, waardoor overheden veel waarde hechten aan de rapporten die de Ombudsman schrijft.

Het rapport is hier te vinden: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/rapporten/2021158

Het rapport past mijns inziens in een groeiende trend van de roep om betere informatieverschaffing aan burgers. Ook past mijns inziens de recente roep om het hanteren van langere termijnen om bezwaar te kunnen maken hierbij. Wanneer een langere bezwaartermijn wordt gehanteerd, kunnen burgers zich beter laten informeren. Een dergelijke termijn was ook voor de verzoeker om handhaving in voorgaand rapport de oplossing geweest, omdat hij daarmee nog bezwaar had kunnen maken en niet was aangewezen op het indienen van een klacht, waarmee juridisch in principe niets meer kan worden bewerkstelligd. Of de wil van aangehaalde auteurs om een ruimere termijn ook voor het omgevingsrecht geldt, valt echter te bezien, omdat daar ook belangen van derden spelen, anders dan bij bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen.

De NOS schreef over de roep om ruimere termijnen dit artikel: Juridische fuik overheid maakt burgers ‘kansloos’ | Nieuwsuur (nos.nl)