Algemene Voorwaarden

Samenwerkingsverband

Bunder Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten, die ieder voor eigen rekening en risico onder de gemeenschappelijke naam (Bunder Advocaten), de advocatenpraktijk uitoefenen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de volgende entiteiten (eenmanszaak en rechtspersoon):

Mr. F. Krol-Postma, handelend onder de naam Krol-Postma Advocatuur, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82015910

De besloten Vennootschap Wallaw BV (mr. A.H. van der Wal),  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82037655

Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van een opdrachtgever aan -en andere dienstverlening door- de van het samenwerkingsverband Bunder Advocaten deel uitmakende entiteiten. Naast Bunder Advocaten kunnen alle personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld een beroep doen op deze algemene voorwaarden, ongeacht of zij op het moment dat zij door opdrachtgever worden aangesproken nog werkzaam zijn voor of in dienst zijn van de van Bunder Advocaten deel uitmakende entiteiten. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.2 Alle opdrachten respectievelijk het verrichten van andere dienstverlening worden geacht niet aan Bunder Advocaten te zijn gegeven, respectievelijk door Bunder Advocaten te worden uitgevoerd, maar aan, respectievelijk door één van de van het samenwerkingsverband Bunder Advocaten deel uitmakende entiteiten, welke in het vervolg als Opdrachtnemer worden aangemerkt. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (opdrachtverlening met het oog op persoon) en van artikel 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid van meerdere opdrachtnemers) is uitdrukkelijk uitgesloten. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door Opdrachtnemer aan de opdrachtgever. Dit artikel is eveneens van toepassing indien werkzaamheden worden verricht, in geval van aanvullende en vervolgopdrachten en anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.

Aansprakelijkheid

2.1  Indien zich bij de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten wordt begrepen, voordoet die tot schade leidt waarvoor Opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Opdrachtnemer afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer  in verband met die verzekering draagt.

2.2  Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 2.1, beperkt tot een bedrag van € 50.000,–.

2.3  De aansprakelijkheidsbeperking van artikelen 2.1 en 2.2 geldt ook ingeval Opdrachtnemer ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of grove schuld van de Opdrachtnemer geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikelen 2.1 en 2.2 niet.

2.4  Het recht op schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat  opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval twee jaar na de datum van de laatste bij de uitvoering van een opdracht verzonden factuur waarbij de werkzaamheden waarover wordt geklaagd in rekening zijn gebracht, schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Opdrachtnemer.

Inschakeling van derden

3.1  De aan Opdrachtnemer gegeven opdracht houdt mede in de bevoegdheid om, voor zover Opdrachtnemer het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen, de hiermee verband houdende kosten te maken en uitgaven te doen.

3.2  Daarbij is Opdrachtnemer steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat hierbij niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden.

3.3  Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

Vrijwaring

4.       De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de aan Opdrachtnemer verbonden personen tegen alle aanspraken van derden en de door Opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen of voortvloeien uit de door Opdrachtnemer voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraak een gevolg is van grove schuld of opzet.

Honorarium en facturering

5.1     De door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht in rekening te brengen kosten bestaan uit in rekening te brengen honorarium, vermeerderd met verschotten en verschuldigde omzetbelasting.

5.2     Tenzij tussen partijen anders is afgesproken, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Opdrachtnemer voor ieder van de aan Opdrachtnemer verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven. Uurtarieven kunnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen verhoogd worden indien daarvoor naar de mening van Bunder redelijkerwijs aanleiding is.

5.3     De door Opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen uurtarieven kunnen jaarlijks, per 1 januari, worden aangepast.

5.4     De verschotten die bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zijn voorgeschoten en betaald. Het betreft onder meer de kosten als griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen.

Betaling

6.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, factureert Opdrachtnemer haar werkzaamheden maandelijks per e-mail of per post. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de declaratiedatum.

6.2     Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. De voorschotfacturen zijn onmiddellijk opeisbaar en Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden te verrichten voordat een voorschotfactuur betaald is. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

6.3     De betalingstermijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is Opdrachtnemer in een dergelijk geval gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

6.4     Indien de opdracht door of vanwege de opdrachtgever wordt beëindigd voordat Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de opdrachtgever een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de voor de betreffende opdracht gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting en met de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten.

Communicatie

7.1     De opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke middelen en diensten.

7.2     Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever is er mee bekend en akkoord dat de veiligheid van elektronische communicatie niet volledig gewaarborgd is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

8.       Opdrachtnemer is op grond van de Wwft verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de opdrachtgever. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever opgenomen. De opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt door het geven van de opdracht ermee in dat Bunder ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder opdrachtgever van die melding op de hoogte te stellen

Privacy

9.         Opdrachtnemer verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering va de opdracht verkregen  persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden ten behoeve waarvan de gegevens zijn verkregen en de gegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk.

Toepasselijk recht en geschillen

10.1     Op de dienstverlening van Opdrachtnemer is de klachtenregeling Bunder Advocaten van toepassing. De klachtenregeling is te raadplegen via bunderadvocaten.nl.

10.2     Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing

10.3     Geschillen omtrent de dienstverlening worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, indien afhandeling van de klacht(en) volgens de interne klachtenregeling van Bunder Advocaten niet tot een oplossing heeft geleid.

April 2021