PRIVACYVERKLARING

Bunder Advocaten respecteert uw privacy en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring geeft informatie over op welke manier ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verstrekt als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Contactgegevens
Bunder Advocaten
Burgemeester Falkenaweg 58-1
8442 LE Heerenveen

Postadres:
Postbus 474
8440 AL Heerenveen
Contactpersoon: mw. mr. F. Krol-Postma
E-mailadres: info@bunderadvocaten.nl

Grondslagen
Uw persoonsgegevens worden op basis van één van de volgende grondslagen verwerkt:

 • Uw toestemming
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Doeleinden

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens op voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van opdrachten voor (proces)advies
 • Het opmaken van processtukken
 • Opmaken van overeenkomsten

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als Bunder Advocaten persoonsgegevens van u verwerkt die wij niet van u hebben ontvangen, dan zal dit zijn ontvangen in het kader van de door ons verstrekte opdracht. De bron van uw persoonsgegevens kan één van de volgende zijn:

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Kadaster
 • Op verzoek opgevraagde dossiers bij instanties of bij overname van andere advocaten

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Bunder Advocaten geeft uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen door als dat wettelijk verplicht is, als dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden, of als u daar toestemming voor heeft gegeven. De categorieën van ontvangers kunnen zijn: overheidsorganen, rechterlijke macht, deurwaarder, procespartijen.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Rechten van betrokkenen

Wanneer uw persoonsgegevens door Bunder Advocaten worden verwerkt, kunt u op grond van de AVG beroep doen op onderstaande rechten. Dit kan door een schriftelijke aanvraag via bovenstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage van een geldig legitimatiebewijs (met een afgeschermde pasfoto en BSN). Ons kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Recht van inzage: u kunt opvragen welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, voor welk doel en hoe lang de gegevens bewaard worden.
Recht op rectificatie:
mochten bepaalde persoonsgegevens van u niet juist zijn verwerkt, kunt u rectificatie van uw persoonsgegevens vragen.
Recht op gegevenswissing (vergetelheid):
indien u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Daarnaast is het mogelijk om de door u gegeven toestemming voor een verwerking te allen tijde in te trekken.
Recht op beperking van de verwerking:
u kunt een verzoek tot beperking van de verwerking bij ons indienen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
indien u uw persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Recht van bezwaar
: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien Bunder Advocaten uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing.

Bunder Advocaten maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).

Beveiliging

Door Bunder Advocaten wordt grote waarde gehecht aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Daarom worden passende technische en organisatorische in acht genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien Bunder Advocaten gebruik maakt van diensten van een derde partij, zoals een IT-leverancier, legt Bunder Advocaten in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens afspraken vast over beveiligingsmaatregelen in een verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijnen

Bunder Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beperkingen

Ons kantoor streeft ernaar te voldoen aan uw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat Bunder Advocaten niet of niet volledig kan voldoen aan uw verzoek als betrokkene. U kunt hierbij denken aan de geheimhoudingsplicht van een advocaat en wettelijke bewaartermijnen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u contact opnemen met mw. mr. F. Krol-Postma via info@bunderadvocaten.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Bunder Advocaten heeft het recht de inhoud van de privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen van de privacyverklaring worden gepubliceerd op www.bunderadvocaten.nl.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u inzage of wijzigingen wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@bunderadvocaten.nl.