Intern Salderen

Fonny Krol-Postma Agrarisch Recht

Met de uitspraak van 20 januari 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State groen licht gegeven voor intern salderen zonder vergunning. Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland lijkt deze optie nu mogelijk weer een halt toe te roepen.

Van de in de vergunning meegenomen emissiereductietechnieken, staat onvoldoende vast dat ze de stikstofemissie daadwerkelijk reduceren.

Voor melkveehouders die willen uitbreiden, kan dit grote gevolgen hebben, omdat uitbreiding op basis van interne saldering hierdoor mogelijk lastig wordt.

Het is de vraag hoe de rechtspraak zich op dit punt zal ontwikkelen en ook in hoeverre wetenschappelijk kan worden onderbouwd dat er met zekerheid sprake is van emissiereductie.